Mnenja

"Kar nekaj razlogov je, zaradi katerih podpiram projekt Modro Sožitje. Prvi je ta, da bomo bolje preskrbljeni z električno energijo, predvsem v času povečane porabe. Električno energijo moramo zagotoviti iz lastnih virov. Uvožena energija ob konicah porabe je v tujini tudi do 20 krat dražja. Poleg tega moramo naše znanje in tehnologije dopolnjevati in izpopolnjevati, saj je to eden od pogojev, da bomo lahko stopili v korak z ostalimi narodi Evrope. Menim pa tudi, da krajina s tem posegom ne bo izgubila na kvaliteti. Prav nasprotno. Prepričan sem, da bodo v sklopu projekta, kot nam je bil predstavljen, okolico Bleda kvalitetno dopolnile različne rekreativne in delno tudi turistične dejavnosti. Del mokrišča B'rje in predvsem  izviri pa bodo ohranjeni in primerno zaščiteni. Zaščita redkih rastlin in živali je vsekakor pomembna. Treba je dobro preudariti, kaj pri tem daš in kaj pridobiš. Naši predniki so žrtvovali veliko svoje zemlje, da imamo komunikacije, tovarne, družbene objekte, od šol do bolnic. In če se želimo kot občina razvijati, moramo za to tudi kaj žrtvovati. V  projektu obnove HE Moste gre za 32 ha mokrišča, ki nima neke posebne vrednosti. Ob tem pa se nič ne vprašamo koliko obdelovalnih površin se zgubi ob raznih posegih." Anton Kristan, predsednik KS Bohinjska Bela

"Sem za zaščito narave in ne le Brja, ampak celotne narave. Hkrati pa se zavedam, da se moramo tudi razvijati in ekonomsko preživeti. Ne želim živeti z drago energijo in ne želim živeti ob pomanjkanju energije. Za razvoj je pač potrebno nekaj žrtvovati. Žal mi je, da je to Brje, vnedar se mi zdi, da škoda ne bo tako velika, kot se nekateri bojijo. Sava Brje namreč dan za dnem odnaša in ga tako ali drugače čez 20 let mogoče sploh ne bo več." Ana Miler, predsednica KS Rečica

"Hidroenergija je najbolj čista energija, zato se mi tudi iz ekološkega stališča zdi tak objekt primeren. Vsak poseg v naravo naredi določeno škodo, če gledamo samo iz naravovarstvenega stališča. Ampak tudi mi ljudje spadamo v to okolje, tako kot kulturna dediščina in gospodarstvo.  Gospodarstva ne smemo zanemariti. Nobena država na svetu ne živi samo od turizma, pa tudi turizem ne nastane sam od sebe." Samo Zupan, predsednik KS Ribno

"Glede tega sem optimist ins sem prepričan, da bo ta projekt Zasipu doprinesel veliko koristi. S projektom Modro sožitje je investitor pristopil k problematiki na pravilen način. Glede na to, da gre za večji poseg v prosto in smo krajani Zasipa najbližji izravnalnemu jezeru, je prav, da pri tem projektu tudi sodelujemo. Od investitorja pričakujemo predvsem odgovore z vidika oplemenitenja tega območja, kot je naprimer med načrtovano infrastrukturio predvidena kolesarska steza." Ciril Kraigher, predsednik KS Zasip

" HE Moste nujno potrebujemo, saj poraba električne energije v Sloveniji narašča iz leta v leto. Če pogledam kakšno je sedanje stanje Berja, to zame ne predstavlja velik davek, ampak predvsem napredek. Bled ni samo turističen kraj, sa se več kot 50% prebivalcev preživlja od drugih dejavnosti in ne od turizma. Zato je treba razvoj Bleda gledati v celotni luči, ne samo v smeri turizma. Bled se zapira in gospodarstvo išče priložnosti izven Bleda, ker ga ta onemogoča. Dati prednost zapuščeni strugi Save pred napredkom, zame ni sprejemljivo." Jože Smole, predsednik gasilske zveze 

"Projekt prenove in zaokrožitve HE Moste ocenjujem kot zelo dobro premišljen projekt, ki predstavlja hkrati nujnost z okoljevarstvenega vidika, prinaša pa tudi veliko razvojno priložnost in dobrobit ne le lokalnim skupnostim, temveč celotni Gorenjski, s tem pa tudi Sloveniji."

Janez Bohorič, predsednik uprave družbe Sava, d. d., Kranj                                                                                                    

"Ko gre za utemeljenost posodobitve HE Moste, je potrebno že na začetku poudariti, da je obstoječa elektrarna edina visokotlačna vodna elektrarna v Sloveniji, ki ima tedensko akumulacijo in je zato njeno delovanje v elektroenergetskem sistemu Slovenije izjemno pomembno. Zaradi znanih problemov povezanih z njeno starostjo, menim, da je HE Moste prva elektrarna, ki jo je resnično potrebno obnoviti. Postopek prenove traja že predolgo in vsako odlašanje ima lahko za posledico pravo ekološko katastrofo."                                                                                               

                  Mag. Drago Štefe, direktor podjetja Gorenjske elektrarne, d. o. o., Kranj     

"Igrišče za golf na Bledu je usmerjeno k ohranjanju okolja, zato smo v zadnjem času na igrišču oblikovali kar nekaj novih biotopov in pristopili k mednarodnemu programu za varstvo okolja na golfskih igriščih “Committed to Green”. Predlagana sanacija se v marsičem dopolnjuje z našimi načrti ureditve tega prostora. Preprečila bo možnost nastanka ekološkega problema, obenem pa bo prispevala k boljši urejenosti in ohranjanju naravnega okolja." 

                 Andrej Šprajc, direktor družbe Golf in kamp Bled, d. d., Bled

"Pri vsakem posegu v obstoječe stanje v naravi se pojavi vprašanje negativnih vplivov, in prav je tako. Presoditi pa je potrebno, ali je probleme mogoče rešiti in pod kakšnimi pogoji, ne pa že na samem začetku zaradi mnogih vprašanj odstopiti od projekta. Menim, da so problemi, ki se pojavljajo zaradi obnove HE Moste, rešljivi in ob upoštevanju rešitev je projekt brez dvoma upravičen."

Boris Bregant, župan občine Jesenice


"V primeru izgradnje izravnalnega jezera je potrebno upoštevati vse zaključke, navedene v poročilu o vplivih gradnje na živalstvo na potopljenem območju. Na bregovih jezera bi bilo potrebno urediti plitvine kot ugoden habitat za razmnoževanje dvoživk. Nujna bi bila ustrezna naravovarstvena zaščita struge Save Dolinke, kot je s projektom predvideno, z dovolj širokim pasom obrežja pod jezerom do sotočja obeh Sav. S tem bodo vsaj delno ohranjeni habitati, ki bi jih s potopitvijo izgubili."    

                  Dr. Božidar Drovenik, Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU


"Obžalovanja vredno je, da je bil projekt ustavljen zaradi “polresnic”, ki so učinkovale zavajajoče na lokalno skupnost. Vodni viri so že v zgodovini predstavljali podporo razvoju in ljudje bi tudi v sodobnem času morali upravljati z njimi na čim bolj gospodaren način. Zaustavitev projekta pa škodi tako naravi, saj propada struga Save, kot tudi krajevnemu gospodarstvu, ker niso izkoriščene naravne zmogljivosti."  

                  Jože Klun, župnik na Breznici do konca leta 2003


"Kot gospodarstvenik in zagovornik čiste narave imam pozitiven odnos do pridobivanja ekološko čiste energije, ki jo proizvajajo vodne elektrarne. Kot domačin dobro poznam teren in vem, da bi z zajezitvijo vsa mokrišča v Piškovici ostala nedotaknjena (Repetov rovt, Pičelmanova rudna z nahajališčem lehnjaka, Kvadrov in Biščov srejčnjek itd.). Menim, da bi morali imeti tudi ekologi pozitivno stališče do izgradnje objekta za proizvodnjo čiste energije."

                 Vinko Golc, župan občine Bled do leta 1998


"Vsak poseg v naravno okolje je boleč. Vendar pa potrebujemo tudi energijo, in če je le-ta pridobljena iz obnovljivih virov, nam bo narava ta poseg oprostila ob upoštevanju, da ne bo prizadeta nobena oblika življenja oziroma bo omogočeno življenje v spremenjenem okolju. Predstavljena dokumentacija za projekt obnove HE Moste v strugi Save Dolinke nudi dobra izhodišča za ohranitev življenja in ob tankočutni uresničitvi prinaša okolju tudi velike koristi."

                 Franc Pfajfar, župan občine Žirovnica


"Glede na obstoječe stanje HE Moste, strokovne analize in potrebe po izkoriščanju čiste energije ter ureditve področja struge Save Dolinke, sem prepričan, da bo dialog med naravovarstveniki, stroko elektrogospodarstva in ostalimi prizadetimi omogočil izvedbo projekta z najmanjšimi posledicami zaradi posega v naravo ter z najboljšimi učinki. Zaradi posega se ne smeta ustaviti ne življenje in ne čas, v katerem živimo."

Ciril Kraigher, predsednik KS Zasip


"Pri uresničevanju načrtovane gradnje lahko kot pozitivne ukrepe štejemo vzpostavitev nadomestnih biotopov, kjer naj bi se ohranile nekatere vlagoljubne rastline. Mnoge izmed rastlin in habitatnih tipov, ki bi bili uničeni zaradi poplavitve, se pojavljajo v območju med načrtovanim jezom in sotočjem obeh Sav. Zato je dobrodošla namera vlagatelja, da bo z odkupom zemljišč ali drugimi potrebnimi ukrepi prispeval k aktivnemu varovanju neprizadetih rastišč, vključno z rastiščem loeselove grezovke, najdenim v letu 2000 pod vasjo Breg." 

                 Mag. Andrej Seliškar, Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU


"Družba SŽ Acroni podpira obnovo HE Moste, saj se kot eden največjih industrijskih porabnikov elektrike zavedamo pomembnosti zanesljive oskrbe z energijo. V zadnjem obdobju tudi sami vlagamo v zaprte vodne tokokroge in s tem zmanjšujemo emisije v Savo Dolinko."

Prof. dr. Vasilij Prešern, glavni direktor SŽ Acroni, d. o. o.

"Ko sem se leta 1999 prvič seznanil s projektom sanacije HE Moste, sem se pridružil podpisnikom proti predvidenemu posegu. Po izmenjavi mnenj s strokovnjaki različnih področij, s katerimi sem problem osvetlil z različnih vidikov, in ne samo z vidika ohranjanja neokrnjene narave, pa sem mnenje spremenil. Ugotavljam, da bomo s predvideno sanacijo ob pametnem sožitju z naravo pridobili vsi, predvsem pa ribiči družin, ki imajo svoje revirje nižje ob toku Save." 

                 Vojteh Koblar, ribiška družina Jesenice

"Izgubi dela proge se sicer ne moremo izogniti, vendar pa obnova elektrarne zagotavlja stalen pretok reke dolvodno od jeza izravnalnega bazena, kar pomeni pozitivno pridobitev za rafting na Savi."
Društvo Alter Sport, rafting center Posavec